2014 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Esasları

2014 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri Duyurusu

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak, Kapsam, Tanımlar ve Duyuru

Amaç, dayanak, kapsam ve tanımlar
MADDE 1- (1) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde Kurum görevleri arasında “bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek” sayılmıştır. Bu nedenle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından; Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri olmak üzere üç tür ödül verilmektedir.
a) Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.
b) Özel Ödül: Bilim Ödülü eşdeğeri olarak, yurtdışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir.
c) Teşvik Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de ikamet eden bilim insanlarına verilir.

Duyuru ve başvuru kabul tarihleri
MADDE 2-
(1) Ödüllere ilişkin duyuru, bu Esasların eki mahiyetinde olup, her yıl TÜBİTAK Başkanlığı tarafından resmi internet adresinden yapılır. Adaylar Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri duyurusunda belirtilen belgeleri hazırlayarak, TÜBİTAK Başkanlığı’na ilanda belirtilen tarihler arasında teslim ederler.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Yöntemi, Ödül Kategorileri, Şartları, Değerlendirme ve Ödüllerin Verilmesi

Başvuru yöntemi ve sayısı
MADDE 3-
(1) Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri için kişisel başvuru esastır. Teşvik ödülü için her yıl başvuru yapılabilir. Bilim Ödülü ve Özel Ödül için aradan en az bir yıl geçmedikçe yeni bir başvuru yapılamaz.

Ödül kategorileri
MADDE 4-
(1)  Aşağıda (a) ve (b) olmak üzere iki kategoride sıralanan ödüllerden aynı kategori içinde olanlar eşdeğer sayılır. Bu ödüllerden birine başvurmak için aynı kategoride ödül almamış olmak gerekir.  Aynı dönemde eşdeğer ödüllerden yalnızca birine başvurulabilir.
a) TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Teşvik Ödülü, TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü,
b) TÜBİTAK Bilim Ödülü, TÜBİTAK Özel Ödülü, TÜBA Sosyal Bilimlerde Bilim Ödülü, TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü.

Aynı dönemde başvuru yapılabilecek ödül sayısı
MADDE 5-
(1) Aynı dönemde TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülü kategorilerinden yalnızca birine başvurulabilir.

Müracaatların değerlendirilmesi ve komisyon üyelerinin masrafları
MADDE 6-
(1) Ödüllerle ilgili aday başvurularını değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere TÜBİTAK Bilim Kurulunca her yıl bir komisyon kurulur. Komisyon, danışman görüşleri alarak başvuruları değerlendirir ve sonucunu gerekçeleriyle TÜBİTAK Bilim Kuruluna sunar. TÜBİTAK Bilim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda ödül kazananları belirler. Komisyon üyelerine her yıl Bilim Kurulunca belirlenecek miktarda huzur hakkı ve yol gideri ödenir.

(2) Ödül değerlendirme sürecinde yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan hakem/danışman isimleri ve bunlar tarafından verilen görüşler gizli olup; sayılanlar 4982 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Verilebilecek ödül sayısı
MADDE 7-
(1)  Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri; Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında verilir. Bilim Ödülü sayısı toplam sekizi, Özel Ödül sayısı toplam dördü, Teşvik Ödülü sayısı toplam yirmiyi, geçemez.

Ödüllerin verilmesi
MADDE 8-
(1)  Ödüller; her yıl için TÜBİTAK Bilim Kurulunca saptanan para ödülü ile ödülün türüne göre plaket ve beratı içerir. Bilim Ödülü alanlara ayrıca, her yıl Bilim Kurulunca belirlenen miktarda, yurtiçinde yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma desteği verilir. Söz konusu araştırma desteği, Bilim Ödülü alan kişinin bu ödülü aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde talebi üzerine bir defada veya parçalar halinde avans olarak verilebilir. Yapılan harcamalara ilişkin belgeler, avansın alındığı yıl içinde Araştırma Destek Programları Başkanlığına gönderilir. Araştırma Destek Programları Başkanlığınca uygun görülen harcamaların mahsubu yapılır. Bu kapsamda alınan malzemelerin mülkiyeti ödülü alan kişiye aittir.

(2) Ödüllere aday olduktan sonra vefat eden bilim insanlarının ödülleri kanuni mirasçılarına verilir, bu durumda araştırma desteği verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aday olamayacaklar
MADDE 9-
(1)  TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeleri görevleri süresince bu ödüller için aday olamazlar.

Ödülleri kazananların ilanı ve masrafların karşılanması
MADDE 10-
(1)  Ödülleri kazananlar her yıl TÜBİTAK'ın Kuruluş Yıldönümü olan 24 Temmuz tarihinde açıklanır.

(2) Ödüller, her yıl düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Ödül kazanmış olanların, törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama masrafları Kurum tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 11-
(1) Bu Esaslar Bilim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12-
(1) Bu Esaslar, TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.   

iletişim bilgileri

TÜBİTAK Bilim Kurulu Sekreteryası
Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere/Ankara

Tel: 0.312.426 02 38
Faks: 0.312. 427 26 72
e-posta: bilimkuruluofisi@tubitak.gov.tr